Registrace k třídění plastu a papíru

Projekt „Třídíme odpady ve Šternberku" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny zákona „O odpadech" č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů

Projekt se netýká hromadných stání 1100 lit., tedy Vám známých veřejných míst s modrými a žlutými kontejnery. Zde zůstává svoz beze změn (sídliště, bytové domy,…)

O nádoby si občan zažádá na úřadě města Šternberka, po zpracování žádosti obdrží email nebo sms, s informací, kdy si může nádoby vyzvednout na pobočce Marius Pedersen a.s., Uničovská 64, 785 01 Šternberk.

Tyto nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006590, financovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

Zadejte adresu, abyste zjistili, zda si můžete o nádoby zažádat. Žádost si můžete stáhnout také na následujícím odkazu. https://www.sternberk.eu/mesto-sternberk/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-zivotniho-prostredi/formulare.html

Registrace - ověření adresy

Vyberte ulici Vašeho bydliště, ihned se dozvíte, zda můžete pokračovat v registraci.