Časté dotazy k registraci

Jak se zaregistrovat

Pro získání nádoby na třídění odpadů je nutné zaregistrovat se prostřednictvím těchto stránek nebo na telefonním čísle 495 540 040. Po ověření Vaší adresy budete zaregistrováni a následně obdržíte informaci o datu a způsobu předání nádob a termínech harmonogramu odvozu jednotlivých odpadů.

Kolik zaplatíte?

Rozšíření třídění odpadů přidáním individuálních nádob k jednotlivým nemovitostem je pro občany města Šternberka zdarma.

Kdo má možnost získat nádoby na individuální třídění odpadů?

Možnost účastnit se projektu má každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Šternberka (mimo integrovaných obcí) a bydlí v nemovitosti, která je kolaudována k trvalému bydlení a je umístěna v ulici, která byla vybrána jako vhodná k realizaci projektu.

Proč v seznamu ulic chybí naše ulice?

Projekt se zaměřuje na nemovitosti s možností individuálního třídění. Ideální jsou nemovitosti typu rodinných domů. Ověřovacími projekty bylo zjištěno, že tam, kde je třídění anonymní, nefunguje. Pro výběr ulice byl rozhodující převažující typ zástavby, vzdálenost stávajících stanovišť sběru, možnosti umístění dalších nádob, dopravní situace a obecný pořádek.

Nebude svoz plastů v letních měsících nehygienický?

Interval svozu plastového odpadu 1x za 30 dní je nejběžnější a nejekonomičtější používaný interval. Všechny obce v okolí města Šternberka jej používají jako základní interval svozu.  U nádob větších než 240 litrů však nebude tento způsob praktikován. Nádoby v částech s hromadným osídlením (bytové domy, činžáky) budou i nadále sváženy v intervalu minimálně 1x týdně. Prosím vyplachujte obaly od potravin, nevkládejte plasty ještě v dalších pytlích, neumisťujte další pytle s odpadem k nádobě!

Jak se stanovuje poplatek za komunální odpad? Může jej ovlivnit zvýšené třídění odpadů?

O výši poplatku rozhoduje město na základě oprávněných nákladů na netříděný komunální odpad za předešlý kalendářní rok. Celkové náklady města se dělí počtem poplatníků.  Pokud budou občané odpovědně třídit a bude méně směsného komunálního odpadu, celkové náklady klesnou a výpočet poplatku se teoreticky změní. O jeho výši rozhoduje zastupitelstvo města formou obecně závazné vyhlášky.

Funguje někde podobný systém?

V naprosté většině obcí v Olomouckém kraji tento systém funguje bez problémů. Jako nejbližší lze uvést např. obec Hlubočky, městys Velký Újezd, obec Mrsklesy, obec Svésedlice. Systém zde funguje dlouhé roky a občané jsou spokojeni. Není jediný důvod, proč by tomu ve Šternberku mělo být jinak. Problémům s nedostatečnou kapacitou nádob se budeme věnovat individuálně případ od případu.

Proč město k tomuto kroku přistupuje?

Za touto změnou není snaha ušetřit na občanech nějaké finanční prostředky, které se utratí někde jinde. Naopak. Město se snaží udržet poplatek na současné přijatelné výši. Zákonodárci bohužel připravují podstatnou změnu legislativy ČR a ta přinese výrazné zvýšení nákladů pro města a obce. Podstatou této změny bude zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 Kč/tuna (nezaměňujme prosím tento poplatek s poplatkem, který hradí občané) na v návrhu zákona uváděných 800 Kč/tuna od předpokládané účinnosti zákona k 1.1.2021 až na 1850 Kč/tuna v roce 2030. V roce 2030 by pak mělo být skládkování odpadů zakázané úplně. Tyto náklady bude nutné promítnout do poplatku, který hradí občané. Snahou města je tedy motivovat občany k zvýšení třídění, aby nebylo nutné tak veliké množství odpadu ukládat na skládky a poplatek mohl zůstat na původní výši. Zároveň k tomu vytváří občanům podmínky. Ty spočívají ve zvýšení objemu nádob na tříděný odpad a snížení docházkové vzdálenosti. Je prokázáno, že ve směsném komunálním odpadu je více než 50% biologicky rozložitelných a využitelných odpadů (rostlinné materiály, papír, plasty, sklo, stavební odpady…).